• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών

Επιτροπών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Αγία Κυριακή Θεριακησίου 16/09/2021 Α.Π. 6285 Προς τον κ. Μέλος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς την 20η/09/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.7.2018) και τη συμπλήρωση αρμοδιοτήτων του Άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και του Ν. 4795/2021. Επικύρωση της 126/2021 Απόφασης Δημάρχου Επικύρωση της 127/2021…
Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2021 04:51

Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής στις 30-08-2021

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς την 30ην Αυγούστου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87: Καθορισμός του αριθμού προσλαμβανόμενων ατόμων και κατανομή των εγκριθεισών ανθρωποωρών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που θα προσληφθεί για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων και για χρονικό διάστημα ίσο με το διδακτικό έτος 2021-2022. Παραίτηση προσωρινού αναδόχου του έργου με τίτλο «Βελτιώσεις δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ.…
Παρασκευή, 06 Αυγούστου 2021 06:19

Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής στις 09-08-2021

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς την 09ην Αυγούστου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 01.00 μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 Εγκριση πρόσληψης 12 (δώδεκα) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως την λήξη της αντιπυρικής περιόδου 31/10/2021 για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών Πυροπροστασίας – Πυρασφάλειας. Χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΥΡΙΑΣ Τ.Κ…
Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 15:05

Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής στις 20-07-2021

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς την 20ην Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Α΄ εξαμήνου 2021 στο Δημοτικό Συμβούλιο Εισήγηση Οικον. Επιτροπής για την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2021 Διαβίβαση πρακτικού κλήρωσης Επιτροπής παραλαβής του έργου «Μετατροπή ερευνητικής γεώτρηση Παρδαλίτσας σε παραγωγική», ανάδοχος Αλκυών Νικούλης προϋπολογισμού 24.500,00€ με Φ.Π.Α Ορισμός δικηγόρου (Προσφυγή ΤΕΡΝΑ) Ορισμός δικηγόρου (¨Εφεση Κων/νου…
Παρασκευή, 09 Ιουλίου 2021 15:39

Πρόσκληση Οικ. Επιτροπής στις 13-07-2021

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς την 13ην Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 13,00 μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) Έγκριση ή μη πρακτικού ΙΙ «Οργάνωση και Διάθεση Δεδομένων Χρήσεων Γης, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος Δήμου Δωδώνης» Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή λιθόκτιστης τοιχοποιϊας Τ.Κ Δερβιζιάνων» Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση αγροτικών δόμων Τ.Κ Ψήνας» Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση δρόμων…
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς την 29ην Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12,00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Δομολεσάς Τ.Κ Σενίκου» Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: « Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Κ Παρδαλίτσας» Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: « Επέκταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Μελιγγών» Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ…

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech