• Αρχική
 • Εξυπηρέτηση
 • Δημοτολόγιο
 • Εγγραφές

Εγγραφές

Αρχική εγγραφή στα Δημοτολόγια

Για την αρχική εγγραφή στα Δημοτολόγια απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά.

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου/ης
 2. Πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων, εφόσον πρόκειται για άνδρα και πιστοποιητικό εγγραφής του πατέρα της στα μητρώα αρρένων, εφόσον πρόκειται για γυναίκα.
 3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως που έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από της γεννήσεως. Για πρόσωπα που δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γέννησης υποβάλλονται τα κάτωθι αυτά σειράν προτεραιότητας δικαιολογητικά :
 4. Bεβαίωση εφημερίου από τα τηρούμενα βιβλία «βαπτίσεων» της Εκκλησίας, ή όμοια του οικείου θρησκευτικού λειτουργού Τεμένους ή Συναγωγής από τα τηρούμενα βιβλία «γεννήσεων», από τα οποία να προκύπτει η ακριβής χρονολογία και ημερομηνία γεννήσεως.
 5. Bεβαίωση διευθυντή σχολείου, απο τα τηρούμενα στο σχολείο μαθητολόγια, περί της ηλικίας και του έτους φοίτησης στο σχολείο.
 6. Παλαιό δελτίο ταυτότητας ή πιστοποιητικό γεννήσεως, που έχει εκδοθεί από τα παλαιά και μη ισχύοντα δημοτολόγια
 7. Διαβατήριο
 8. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων.
 9. Προκειμένου περί εγγάμου ληξιαρχική πράξη γάμου (πολιτικού ή θρησκευτικού).
 10. Υπεύθυνη δήλωση από την οποία προκύπτει, η μη εγγραφή του (ης) στο δημοτολόγιο άλλου δήμου ή κοινότητας του Κράτους.

Εφόσον στο δήμο ή στην κοινότητα υπάρχουν τ' αναφερόμενα στις υποπαραγράφους β, γ, δ, ε, δικαιολογητικά, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας προέρχονται στην αυτεπάγγελτη δημοτολογική τακτοποίηση των δημοτών τους.

Εάν τ' ανωτέρω δικαιολογητικά, δεν υπάρχουν στο Δήμο ή την κοινότητα τότε μόνο υποβάλλονται με αίτηση των ενδιαφερομένων.

Προκειμένου περί ανηλίκου η αίτηση εγγραφής ως και η υπεύθυνη δήλωση, πρέπει να υπογράφονται από πρόσωπο που ασκεί οπωσδήποτε τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία και όχι από τον ανήλικο. Όταν ο ασκών τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία είναι αγράμματος, τότε η σχετική αίτηση υπογράφεται από δύο ενήλικες μάρτυρες. Τούτο ισχύει και για κάθε περίπτωση όπου απαιτείται υπογραφή από αγράμματους. Τέλος, σε περίπτωση που κάποιο άτομο επιθυμεί να γραφεί όχι στο δημοτολόγιο του Δήμου ή της κοινότητας, που οφείλει να γραφτεί, κατά τις διατάξεις περί κτήσεως δημοτικότητας, αλλά στο δημοτολόγιο του Δήμου ή της κοινότητας, όπου έχει μόνιμα εγκατασταθεί τότε απαιτείται εκτός των άνω δικαιολογητικών, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, βεβαίωση, ότι δεν φέρεται εγγεγραμμένο στο Δήμο ή την κοινότητα στο δημοτολόγιο του οποίου όφειλε να γραφτεί, προς αποφυγή σφαλμάτων και διπλών εγγραφών.

Μεταφορά από πατρική μερίδα

Για τό άνοιγμα μερίδας Δημότη - Μεταφορά από πατρική μερίδα απαιτούνται.

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου/ης
 2. Ληξιαρχική πράξη γάμου

Προσθήκη κυρίου ονόματος

Για την προσθήκη κυρίου ονόματος απαιτούνται.

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου/ης
 2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως που να αναφέρει το κύριο όνομα

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech