• Αρχική
 • Εξυπηρέτηση
 • Ληξιαρχείο
 • Δηλώσεις

Δηλώσεις

Δήλωση βάπτισης

Κάθε βάπτιση που γίνεται στα όρια του Δήμου, πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο.

Η δήλωση γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου Γέννησης ή στον τόπο βάπτισης όπου συντάσσεται έκθεση βάπτισης από τον εκεί Ληξίαρχο, ο οποίος στέλνει τη Βάπτιση στον τόπο Γέννησης. Η προθεσμία δήλωσης είναι 90 ημέρες από την ημερομηνία Βάπτισης και γίνεται από τους γονείς, τον ανάδοχο ή από συγγενείς εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού, με τη βεβαίωση του ιερέα για την τέλεση του μυστηρίου και την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας του δηλούντος.

Μετά το διάστημα των 90 ημερών και μέχρι 180 ημέρες καταβάλλεται πρόστιμο σε παράβολο χαρτοσήμου 4,50 Ευρώ.

Μετ΄ατην παρέλευση των 180 ημερών το παράβολο ανέρχεται σε 13, 50 Ευρώ.

Απαιτούμενα έγγραφα

 • Δήλωση τέλεσης βάφτισης

Δήλωση Γάμου

Η Δήλωση γίνεται στον τόπο που έγινε ο γάμος. Κάθε γάμος που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Δωδώνης, είτε είναι θρησκευτικός, είτε πολιτικός πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου.

Υπόχρεοι για τη δήλωση είναι οι σύζυγοι ή ο ένας από αυτούς. Αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα μπορεί να δηλωθεί ο γάμος από άλλο πρόσωπο μόνο με ειδικό Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.,/p>

Για την δήλωση γάμου απαιτούνται.

 • Αίτηση
 • Αστυνομικές ταυτότητες
 • Δήλωση του Ιερέα αν πρόκειται για θρησκευτικό ή του Δημάρχου αν πρόκειται για πολιτικό γάμο
 • Άδεια παραμονής (για τους αλλοδαπούς)
 • Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων

Δήλωση Γέννησης

Η Δήλωση γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης εντός 10 ημερών από τη γέννηση όπως προβλέπεται από το νόμο. Μετά το διάστημα των 10 ημερών και μέχρι 100 ημέρες καταβάλλεται πρόστιμο 4,50 ευρώ σε παράβολο χαρτοσήμου. Μετά την παρέλευση των 100 ημερών το παράβολο ανέρχεται σε 13,50 ευρώ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 • Αίτηση
 • Δήλωση Γέννησης Μαιευτηρίου
 • Ταυτότητες ή Διαβατήρια Γονέων
 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο Δηλούντος
 • Αν πρόκειται για αλλοδαπούς: επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά του πιστοποιητικού γάμου ή των διαβατηρίων των γονέων.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης των γονέων εκτός αν ο αριθμός Οικογειακής Μερίδας προκύπτει από την ταυτότητα.
 • Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων (έχει συνταχτεί για τον γάμο).
 • Υπόχρεοι για τη δήλωση γέννησης είναι οι γονείς, ο γιατρός, και οποιοσδήποτε άλλος που παρευρέθηκε στον τοκετό.
 • Αν δεν γίνει δήλωση δημοτικότητας από τους δύο γονείς, το παιδί ακολουθεί την δημοτικότητα του πατέρα.

Δήλωση διαζυγίου

Η προθεσμία δήλωσης είναι 30 ημέρες από την ημερομηνία που έγινε αμετάκλητη η δικαστική απόφαση. Για καθυστέρηση μέχρι 90 ημερών επιβάλλεται πρόστιμο 4,50 Ευρώ και για πάνω από 90 ημέρες 13,50 Ευρώ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου
 • Θεωρημένο αντίγραφο δικαστικής απόφασης, που έχει γίνει αμετάκλητη (με τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το αμετάκλητο) για πολιτικό γάμο ενώ, για θρησευτικό γάμο το Διαζευκτήριο της αρμόδιας Μητρόπολης και αντίγραφο της δικαστικής απόφασης.

Δήλωση Θανάτου

Ο Θάνατος δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή ενταφιασμού, μέσα σε 24 ώρες από το γεγονός. Υπόχρεοι για τη δήλωση του θανάτου είναι οι πλησιέστεροι συγγενείς, καθένας που παρευρισκόταν στο θάνατο ή το γραφείο κδειών, αφού προσκομίσουν την έγγραφη πιστοποίηση θανάτου του ιατρού που πιστοποιεί τον θάνατο και την ταυτότητα του θανόντος (η οποία παραδίδεται στο Ληξιαρχείο) ή υπεύθυνη δήλωση απώλεια της.

Ο θάνατος πρέπει να δηλωθεί πριν γίνει η ταφή. Η δήλωση πρέπει να γίνεται σε διάστημα 24 ωρών από τη στιγμή του θανάτου. Αν η δήλωση γίνει μετά την 30 ημέρα, χρειάζεται δικαστική απόφαση μονομελούς Πρωτοδικείου. Αν ο θάνατος συμβεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού με σιδηρόδρομο, αυτοκίνητο, ή αεροσκάφος, η δήλωση γίνεται στο Ληξίαρχο του τόπου αποβίβασης.

Αν ο θάνατος συμβεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού με πλοίο, η δήλωση γίνεται στον πλοίαρχο, ο οποίος χορηγεί πιστοποιητικό για τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης θανάτου, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται από τον Λιμενάρχη της πρώτης προσέγγισης του πλοίου, στον Ληξίαρχο της έδρας του Λιμεναρχείου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 • Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Ιατρού που βεβαιώνει το θάνατο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρονται και όλα τα στοιχεία της αστικής κατάστασης του Θανόντος.
 • Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος
 • Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος ή δήλωση απώλειας υπογραμμένη από τον δηλούντα.

Εκούσια αναγνώριση τέκνου

Η αναγνώριση γίνεται με δήλωση σε Συμβολαιογράφο. Υπόχρεοι για τη δήλωση είναι οι γονείς.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 • Αίτηση
 • Συμβολαιογραφική Πράξη
 • Ταυτότητες ή διαβατήρια (αν πρόκειται για αλλοδαπούς)

Υιοθεσία

Η δήλωση υιοθεσίας ανηλίκου γίνεται στον τόπο κατοικίας των θετών γονέων. Υπόχρεος για τη δήλωση είναι ένας από τους δυο γονείς. Για υιοθεσία ενηλίκου υπόχρεοι είναι ο θετός γονέας ή ο ίδιος ο ενήλικας και γίνεται στον τόπο γέννησης του υιοθετημένου ενήλικα.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 • Τελεσίδικη Δικαστική απόφαση.
 • Ταυτότητες.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech