Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021 15:33

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 30ην Ιουνίου 2021

               Έχοντας υπόψη  τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκαν με  τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, όπως και τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55/τ.Α/11-03-2020, όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα και σε συνέχεια της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (ΦΕΚ Β’ 4899)  και τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. υπ’ αριθ. 60249/22-09-2020 και 426/77233/13.11.2020, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη,  την 30η  του μηνός Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη   και ώρα 20.00   για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας  διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.

 Η διάρκεια της τηλεδιάσκεψης θα είναι από 20.00 έως 22.00.

Το σύστημα θα ανοίξει από τις 19.30, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα

To σχετικό  link   είναι: (θα σταλεί με νεώτερο e-mail)

 

 

 

 

  

                                                    H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                            

                                                                

 

                                                              ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ                                                                                                   

Κοινοποίηση:

  1. Χρήστο Αν. Ζούπα

    Πρακτικογράφο Δημοτικού Συμβουλίου

  1. Οικονομική Υπηρεσία
  2. Τεχνική Υπηρεσία
  3. Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου

 

Συνημμένα

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 

Α΄ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ Δήμαρχος

Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ

1.   ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2.   ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3.   ΣΠΥΡΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ)

4.    ΛΩΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5.   ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

6.   ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7.    ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

8.    ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

9.    ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

10. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

11. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

12.  ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

13.  ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

14.ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

15.  ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

16. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

17.ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

18. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

19. ΜΠΑΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

21. ΤΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

Γ΄ Πρόεδροι  Κοινοτήτων Δήμου Δωδώνης

 

 

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο :  Αντικατάσταση Βάγια Μαρίας από φορείς του Δήμου Δωδώνης όπου είχε ορισθεί με μέλος.

Εισηγητής: Γιαννάκης Γρηγόρης Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο :  4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 –τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

Εισηγητής: Δημάκης Δημήτρης Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο :  Ορισμός εκπροσώπου του δήμου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Ηπείρου Α.Ε

Εισηγητής: Δημάκης Δημήτρης Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο :  Συζήτηση αίτησης του κ.  Σπύρου Αναστάσιου του Γεωργίου με θέμα: «ενοικίαση έκτασης στην κοινότητα Ραβενίων για εγκατάσταση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων»

Εισηγητής: Λώλος Νικόλαος Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο :  Τροποποίηση του Σχεδίου Εκτάκτων Αναγκών με την ονομασία ΙΟΛΑΟΣ ως προς το συντονιστικό τοπικό όργανο πολιτικής προστασίας του Δ. Δωδώνης.

Εισηγητής: Γιαννάκης Γρηγόρης Αντιδήμαρχος

 

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech