Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021 14:03

Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 31ην Μαΐου 2021

               Έχοντας υπόψη  τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν.4555/2018 και συμπληρώθηκαν με  τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, όπως και τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55/τ.Α/11-03-2020, όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα και σε συνέχεια της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 (ΦΕΚ Β’ 4899)  και τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. υπ’ αριθ. 60249/22-09-2020 και 426/77233/13.11.2020, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη,  την 31η  του μηνός Μαΐου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα   και ώρα 20.00   για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας  διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.

 Η διάρκεια της τηλεδιάσκεψης θα είναι από 20.00 έως 22.00.

Το σύστημα θα ανοίξει από τις 19.30, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν τεχνικά προβλήματα

To σχετικό  link   είναι:
https://us02web.zoom.us/j/89886948426?pwd=dmFmYlFCQWR2RkgvQXhQYUF6TnFQdz09

 

 

 

 

 

  

                                                    H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                           

                                                                     ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΟΥΒΑΛΑ

                                                                                                  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 

Α΄ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ Δήμαρχος

Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ   ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ   ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ

1.   ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2.   ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3.   ΣΠΥΡΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ)

4.    ΛΩΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5.   ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

6.   ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

7.    ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

8.    ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ

9.    ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

10. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

11. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

12.  ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

13.  ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

14.ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

15.  ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

16. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

17. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

18.ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

19. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

20. ΜΠΑΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

21. ΤΟΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)

Γ΄ Πρόεδροι  Κοινοτήτων Δήμου Δωδώνης

 

 

 

 

                              ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ 

 

ΘΕΜΑ 1:  Ορισμός ορκωτών ελεγκτών  για τη διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Δωδώνης για το οικ. έτος 2020

Εισηγητής: Αθανασόπουλος Αντώνιος Δημοτικός Σύμβουλος-Πρόεδρος Κοινωφελούς επιχείρησης

ΘΕΜΑ 2:  Αντικατάσταση κ. Βάγια Μαρίας από φορείς του Δήμου Δωδώνης όπου είχε ορισθεί με μέλος.

Εισηγητής: Γρηγόριος Γιαννάκης Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3:  Συζήτηση αίτησης του κ.  Ντάφλου Φωτίου του Βασιλείου κατοίκου Θεσπρωτικού Πρεβέζης με θέμα: «ενοικίαση αγροτεμαχίων στην Κοινότητα Ρωμανού για καλλιέργεια ρίγανης»

 Εισηγητής : Σπύρου Δημήτριος Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4:  3η  Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021-Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος 2021

Εισηγητής: Δημήτριος Δημάκης Αντιδήμαρχος

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 27 Μαΐου 2021 14:10

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech