• Αρχική
 • Ενημέρωση
 • Ανακοινώσεις
 • Νέα - Δελτία Τύπου
 • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΟΥΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ»
Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020 15:01

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΟΥΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ» Κύριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΜΕΛΕΤΗ:

Διαχειριστική μελέτη

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

 

δάσους Αγ. Ανδρέα

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΚΑ 35-7413003

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

15.228,93 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ)

 

 

ΑΜΟΙΒΗ:

18.883,87 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ)

 

 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι ΣΜ Ο Υ

Γ Ι Α  Τ Η Ν  Ε Π Ι Λ Ο Γ Η  Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ  Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η Σ  Τ Η Σ  ΜΕ Λ Ε Τ Η Σ

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΟΥΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ»

 1. Ο Δήμος Δωδώνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Διαχειριστική μελέτη δάσους Αγ. Ανδρέα» με προεκτιμώμενη αμοιβή 15.228,93 € (πλέον ΦΠΑ 24%).

CPV

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ

ΑΜΟΙΒΗ (€)

77231300-1

24 Δασικές Μελέτες

15.228,93

 

Φ.Π.Α. 24%

3.654,94

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

18.883,87

 

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Διεύθυνση:

Δήμος  Δωδώνης

Τόπος υποβολής προσφορών: Αγ. Κυριακή Θεριακησίου, Τ.Κ. 45500,  Ιωάννινα, Ελλάδα.

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης καθώς και να εκτυπώσουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς στην ιστοσελίδα www.dodoni.gr του Δήμου Δωδώνης το αργότερο μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού.

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης εφόσον έχουν  ζητηθεί εγκαίρως, παρέχονται το αργότερο έως την 11/12/2020.

 1. Πληροφορίες: Στο τηλέφωνο 2654 3 60136, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Γ. Ναούμ (e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)
 2. Παραλαβή προσφορών: Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης και παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 15/12/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ..
 3. 6. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
 4. 7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Δέκα (10) μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
 5. 8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:
 6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 24 Δασικές Μελέτες και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ) της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
 2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
 3. Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.
 4. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα : Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει ένα τουλάχιστον στέλεχος οκταετούς εμπειρίας.
 5. Απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητας: Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία μελέτης 24 (Δασικές Μελέτες), πτυχία τάξεων Β΄ και άνω.
 6. Εγγύηση συμμετοχής: Δεν απαιτείται.
 7. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
 8. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

 

        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 NTAKAΛΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech