Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020 08:51

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθεια καυσίμων

Ο Δήμαρχος του ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Διακηρύσσει

Ανοιχτό ηλεκτρονικό  διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την

 

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Δωδώνης και των Νομικών του προσώπων για το έτος 2021

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης ανέρχεται στο  ποσό των 230.998,47 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  (προϋπολογισμός  χωρίς  ΦΠΑ:  186.289,09€ ΦΠΑ : 44.709,38 €).

 

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από:

 

Α. Τον Δήμο Δωδώνης με προϋπολογισμό 197.000,00 €,

Β. Την σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με προϋπολογισμό 22.000,00 €, Γ. Την Κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Δωδώνης με προϋπολογισμό 12.000,00 €. 

 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

 

Υπό προμήθεια είδη

 

ΕΙΔΟΣ

ΚΑΥΣΙΜΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

 

ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (LPG)

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Λάδι κινητήρων πετρελαίου D 30W

Λάδι κινητήρων βενζίνης  20W-50

Γράσο διαρκείας 

Παραφλού  -25

Υγρά φρένων DOT 4

Αντιψυκτικό -15

 

 

 

Κριτήριο κατακύρωσης Α) για τα καύσιμα (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες μονάδες με τρία δεκαδικά ψηφία, επί της μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Ιωαννίνων, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή τον αρμόδιο φορά φορέα όπως ισχύει κάθε φορά και την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς και Β) μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για τα  Ελαιολιπαντικά

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Αρ. συστήματος 102802), σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

               

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 25/11/2020 και ώρα 13:00 και ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13/12/2020 και ώρα  13:00πμ

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν:

 

  1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  1. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
  2. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

                                                     

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτήσεις που ορίζονται στην υπ’ από 14/10/2020 Τεχνική περιγραφή για το σύνολο της ποσότητας.

 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό Δύο τοις εκατό (2%) που ανέρχεται στο ποσό των ποσού Τριών Χιλιάδων επτακοσίων είκοσι πέντε € και εβδομήντα εννέα λεπτών (3.725,79).

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 ήτοι έως 14/7/2021, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

 

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

 

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech