Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Επιτροπή Διαβούλευσης

Έργο - Αρµοδιότητες

1. Το έργο της επιτροπής υπηρετεί τους σκοπούς του νέου θεσµού της δηµοτικής διαβούλευσης και εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και της διαδικασίας της, όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό οδηγό δηµοτικής διαβούλευσης.

2. Ειδικότερα, η επιτροπή δηµοτικής διαβούλευσης έχει τις εξής αρµοδιότητες:

α) Γνωµοδοτεί στο δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα και τα προγράµµατα δράσης του δήµου, το επιχειρησιακό πρόγραµµα και το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου.

β) Γνωµοδοτεί για θέµατα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέµπονται σε αυτή από το δηµοτικό συµβούλιο ή τον δήµαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήµατα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήµου και διατυπώνει γνώµη για την επίλυση των προβληµάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) ∆ιατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Κ.∆.Κ.

Σύγκληση της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης

1. Των εργασιών της επιτροπής προεδρεύει ο δήµαρχος ή ο αντιδήµαρχος που ορίζει ο δήµαρχος µε απόφασή του, η οποία δηµοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του δήµου.

2. Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δηµόσια, µετά από πρόσκληση του προέδρου της:

α) υποχρεωτικά µια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισµού και του ετήσιου προγράµµατος δράσης,

β) τουλάχιστον µία φορά κάθε τρεις (3) µήνες, για άλλα θέµατα που έχουν τεθεί υπό διαβούλευση από το ∆ηµοτικό συµβούλιο και την ∆ηµοτική Αρχή και εισάγονται στην επιτροπή προς συζήτηση και γνωµοδότηση,

γ) όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών της µε γραπτή αίτηση, όπου αναφέρονται τα προς συζήτηση θέµατα και τα µέλη της επιτροπής, που υπέβαλλαν την αίτηση και εισηγούνται τα θέµατα, 6

δ) όποτε υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες δικαιολογούν την άµεση σύγκληση της επιτροπής.

Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Δωδώνης:

Α. Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ορίζεται ο Δήμαρχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ.

Β. Η σύνθεση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου ΔΩΔΩΝΗΣ ορίζεται ως ακολούθως:

Μπάρμπας Γεώργιος του Αναστασίου,

Πρόεδρος Συμβουλίου Νέων Δημοτικής Ενότητας Αγίου Δημητρίου,

μέλος Δ.Σ οικον. επιμελητηρίου/παράρτημα Ιωαννίνων 

 Κωστής Ιωάννης του Παναγιώτη Μέλος Δ.Σ Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων 

 Μπούρης Ανδρέας του Κων/νου Πρόεδρος της Αδελφότητας Σκλιβανιτών Ιωαννίνων 

Παππάς Νικόλαος του Παναγιώτη Ιχθυοτρόφος 

Γεωργιάδη Αλεξάνδρα του Ευθυμίου Πρόεδρος Πολιτιστικού συλλόγου Τοπικής Κοινότητας Κοπάνης 

Αποστόλου Χρήστος του Αποστόλου Πρόεδρος Πολιτιστικού συλλόγου Τοπικής Κοινότητας Κουκλεσίου. 

Τασιούλας Γεώργιος του Χρήστου

Δαβής Παναγιώτης του Ελευθερίου

Τσίλης Μάρκος του Γεωργίου

Ντερμάρης Δημήτριος του Ευαγγέλου

Θεμελής Χρήστος του Νικολάου 

Νάστου Παναγιώτα του Γεωργίου

Γκόλας Δημήτριος του Γεωργίου

Ντάσιος Ελευθέριος του Νικολάου

Χρήστου Κων/νος του Ελευθερίου

Γιαννάκος Βασίλειος του Αλεξάνδρου

Τζίμας Πέτρος του Λάμπρου

Καραπάνος Θωμάς

Κίτσος Ιωάννης 

Μιχέλη Βίκυ

Παππάς Ευάγγελος 

Τσώλη-Βαλεκάρδα Βασιλική

Γιώτη Άννα του Λάμπρου

Βλάχος Κων/νος του Παύλου 

Βακάλης Ιωάννης 

Μπούσης Αριστοτέλης 

Χωρεβάτη Δήμητρα του Αλεξάνδρου

Τόκα Βησσαρία του Χρήστου 

Βασιλείου Φρειδερίκη του Ευαγγέλου 

Γιώτη Ευγενία του Κωνσταντίνου

Σταύρου Γεώργιος

Τζίμας Αθανάσιος του Κων/νου 

Λέτσος Αλέξανδρος του Ηλία 

Μωραίτης Κωνσταντίνος

If You are considering buying medicaments online, now may be the best moment to start. So the next question is where can you find information that is useful. You can find reliable information prompt and conveniently by going online. What remedies do Americans order from the Web? Some medications are used to treat Neutropenia. Other example is Cialis. A lot of patients view about cost of cialis. What is the most momentous data you have to read about cialis cost? The signs of sexual disorders in men include impossibility to reach an orgasm despite signs of arousal. Typically, having problems getting an erection can be off-putting. Low desire isn't the same as impotency, but numerous similar aspects that stifle an erection can also reduce your desire. Mostly the treatment options may include erectile dysfunction medicaments or hormone treatments. If you purchase any erectile dysfunction remedies like Cialis, check with a doctor that they are safe to take with your other generics. Absolutely, you and your physician can determine if Cialis or another cure is appropriate for you.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120