Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
 

Επιτροπή Διαβούλευσης

Έργο - Αρµοδιότητες

1. Το έργο της επιτροπής υπηρετεί τους σκοπούς του νέου θεσµού της δηµοτικής διαβούλευσης και εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και της διαδικασίας της, όπως αυτές περιγράφονται στον σχετικό οδηγό δηµοτικής διαβούλευσης.

2. Ειδικότερα, η επιτροπή δηµοτικής διαβούλευσης έχει τις εξής αρµοδιότητες:

α) Γνωµοδοτεί στο δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα και τα προγράµµατα δράσης του δήµου, το επιχειρησιακό πρόγραµµα και το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου.

β) Γνωµοδοτεί για θέµατα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέµπονται σε αυτή από το δηµοτικό συµβούλιο ή τον δήµαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήµατα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήµου και διατυπώνει γνώµη για την επίλυση των προβληµάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) ∆ιατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Κ.∆.Κ.

Σύγκληση της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης

1. Των εργασιών της επιτροπής προεδρεύει ο δήµαρχος ή ο αντιδήµαρχος που ορίζει ο δήµαρχος µε απόφασή του, η οποία δηµοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του δήµου.

2. Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δηµόσια, µετά από πρόσκληση του προέδρου της:

α) υποχρεωτικά µια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισµού και του ετήσιου προγράµµατος δράσης,

β) τουλάχιστον µία φορά κάθε τρεις (3) µήνες, για άλλα θέµατα που έχουν τεθεί υπό διαβούλευση από το ∆ηµοτικό συµβούλιο και την ∆ηµοτική Αρχή και εισάγονται στην επιτροπή προς συζήτηση και γνωµοδότηση,

γ) όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών της µε γραπτή αίτηση, όπου αναφέρονται τα προς συζήτηση θέµατα και τα µέλη της επιτροπής, που υπέβαλλαν την αίτηση και εισηγούνται τα θέµατα, 6

δ) όποτε υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες δικαιολογούν την άµεση σύγκληση της επιτροπής.

Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Δωδώνης:

Α. Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ορίζεται ο Δήμαρχος ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ.

Β. Η σύνθεση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δωδώνης ορίζεται ως ακολούθως:

ΛΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΗΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΖΙΩΓΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕΠΠΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΛΕΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΖΙΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΛΕΚΑΡΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΛΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΝΑΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΤΑΣΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ

ΜΠΑΡΚΑ ΜΑΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΓΚΟΤΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΠΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΝΤΕΡΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΡΑΤΣΟΥΝΑ ΦΕΦΡΩΝΙΑ

Οκτώ δημότες εγγεγραμμένους στους εκλογικούς και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους οι οποίοι ορίσθηκαν, μετά από κλήρωση, που διενεργήθηκε μεταξύ των δημοτών ως εξής:

ΔΗΜΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ

ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΧΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

ΠΑΛΟΥΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120