• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Προσκλήσεις
  • Επιτροπών
  • Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 17-12-2019
Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019 09:07

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 17-12-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 17ην του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87

1. ΄Εγκριση πρακτικού Ι διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου για το οικον. Έτος 2020

2. Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: Αποκαταστάσεις οδών και Κοινοχρήστων χώρων Πολυγύρου, Ψήνας Δραγοψάς 70.000,00€ Κ.Α 30-7323.240 (ΣΑΤΑ ΠΟΕ & ΣΑΕ 055)

3. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΣ»

4. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΦΩΤΙΣΜΟΙ Δ,ΟΔΩΝ &ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ Τ.Κ ΜΕΛΙΓΓΩΝ

5. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: Μετατροπή ερευνητικής γεώτρησης Παρδαλίτσας σε παραγωγική του Δήμου Δωδώνης με ανάδοχο τον Αλκύωνα Νικούλη

6. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: Επισκευή , συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Μουσιωτίτσας και Αβγού Δήμου Δωδώνης με ανάδοχο την Ιωάννα Μπουλουβάλα

7. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Επισκευή , συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» Δήμου Δωδώνης με ανάδοχο την Πολ. Μηχανικό Ιωάννα Μπουλουβάλα

8. ΄Εγκριση Ι πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Πρόταση διαμόρφωσης χώρου πολιτισμού με τη χρήση νέων τεχνολογιών στο Δημοτικό Κατάστημα Δ.Ε Δωδώνης.

9. ΄Εγκριση πρακτικού ΙΙ- Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων έργων οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Δωδώνης

10. Καθορισμός όρων δημοπρασίας καφενείου Τ.Κ Λίππας

11. Διαγραφών τελών ύδρευσης – διόρθωση κυβικών -Μείωση λογαριασμών ύδρευσης

12. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικον. Έτους 2019

13. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση έκτασης στη θέση «ΔΗΜΑΡΕΣ» Τ.Κ Τερόβου Δ.Ε Αγίου Δημητρίου- Δήμου Δωδώνης
14. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση έκτασης στη θέση «ΓΡΑΒΙΑ 6217» Τ.Κ Πολυγύρου Δ.Ε Δωδώνης- Δήμου Δωδώνης

15. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση έκτασης στη θέση «Λούτσα 1437» Τ.Κ Μπαουσιών Δ.Ε Σελλών- Δήμου Δωδώνης

16. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση έκτασης στη θέση«ΜΠΟΥΧΑΡΙ ή ΤΣΟΥΚΑ» Τ.Κ Δερβιζιάνων Δ.Ε Λάκκας Σουλίου- Δήμου Δωδώνης

17. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση έκτασης στη θέση «ΠΑΤΩΜΑ 6223» Τ.Κ Κοπάνης Δ.Ε Αγίου Δημητρίου- Δήμου Δωδώνης

18. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 82/2019 απόφασης Κοινωφελούς επιχείρησης με θέμα: Κατάρτιση και ψήφιση του ετήσιου προγράμματος δράσης οικον. Έτους 2020

19. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 83/2019 απόφασης Κοινωφελούς επιχείρησης με θέμα: Ψήφιση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικον. Έτους 2020

20. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 84/2019 απόφασης Κοινωφελούς επιχείρησης με θέμα: Κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2020

21. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 85/2019 απόφασης Κοινωφελούς επιχείρησης με θέμα : Κατάρτιση και Ψήφιση εισηγητικής έκθεσης με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Δωδώνης του οικον. Έτους 2020, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η διαφορά που προκύπτει εξ αυτών από τον προϋπολογισμό του οικείου Δήμου, με βάσει το άρθρο 259 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech