Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 02 Οκτωβρίου 2019 14:03

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αγία Κυριακή Θεριακησίου: 2/10/2019

Π.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                                 Αριθ. πρωτ.: 7727

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΣΠ. ΤΖΩΡΤΖΗ»

 

Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η

            Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δωδώνης που είναι και η  Διαχειριστική  Επιτροπή του    Κληροδοτήματος «Σπυρίδωνα Τζώρτζη» του Δήμου Δωδώνης έχοντας υπόψη:

  1. Tην αριθ. 2068/23-11-1974 δημόσια διαθήκη του Σπ. Τζώρτζη, που δημοσιεύτηκε με το αριθμ. 243/23-01-1975 πρακτικό του Πρωτοδικείου Αθηνών.
  2. Την αριθ. 9825/1978 απόφαση του 1ου τμήματος του Εφετείου Αθηνών,
  3. Την αριθ. 6393/2011 απόφαση του 2ου τμήματος του Εφετείου Αθηνών,
  4. Τις διατάξεις του Ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ αρ. 185/Α΄/10.09.2013) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
  5. Την αριθ. 137/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Δωδώνης με θέμα «Πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών για κλήρωση (προικοδότηση κοριτσιών) κληροδοτήματος Σπυρίδωνα Τζώρτζη.

 

Προκηρύσσει

 

      Διαδικασία με κλήρωση για την χορήγηση οικονομικού βοηθήματος (προικοδότηση κοριτσιών) από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Σπυρίδωνα Τζώρτζη» για το έτος 2019 με τους παρακάτω όρους:

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

        Τα ενδιαφερόμενα κορίτσια (άγαμα ή έγγαμα) πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Nα είναι γεννημένα ή καταγόμενα έστω και από ένα γονέα ανά ένα από κάθε τοπική κοινότητα (τέως κοινότητες Αγ. Ανδρέα, Αρτοπούλας, Μπαουσιών, και Μπεστιάς).
  2. Να είναι εγγεγραμένα στο Δημοτολόγιο της αντίστοιχης τοπικής κοινότητας.
  3. Να έχουν ηλικία από 15 ετών έως και 30 ετών συμπληρωμένα (που γεννήθηκαν από 01-12-1989 έως και 30-11-2004)

To ποσό της οικονομικής βοήθειας ανέρχεται στο ύψος των τεσσάρων  χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) ανά τοπική κοινότητα, ήτοι συνολικά δεκαέξι χιλιάδες ευρώ (16.000,00€).

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι ενδιαφερόμενες καλούνται να υποβάλλουν μέσα σε σαράντα πέντε ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας, στο Δημαρχείο Δωδώνης(Αγία Κυριακή Θεριακησίου, τηλ. 2654360125) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Σχετική αίτηση.

2) Πιστοποιητικό γέννησης της ενδιαφερόμενης.

3) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 με την οποία η ενδιαφερόμενη να δηλώνει ότι: α) συναινεί η Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος καθώς και οποιοσδήποτε άλλος αρμόδιος κρατικός-δημόσιος φορέας, να κάνει χρήση του συνόλου των προσωπικών δεδομένων που αναγράφονται στα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν, β)  δεν έλαβε προικοδότηση σε προγενέστερο χρόνο. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών και αρχίζει από την επομένη της δημόσιας ανακοίνωσης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Μετά την ανάρτηση της κατάστασης των δικαιούχων(πίνακας ανακοινώσεων Δημαρχείου), οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ενστάσεων εντός 10 ημερών.

            Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 56 του Ν. 4182/2013, η παρούσα προκήρυξη να δημοσιευτεί σε μια εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

                                                                                                                        

                                                                                                                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                                         ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                 ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                              

 

                                                                             

 

 

 

                                                                                        

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 02 Οκτωβρίου 2019 14:05