Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019 05:21

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 27-09-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27ην του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87

1. Επικύρωση ή μη Ι πρακτικού του έργου: Αποκαταστάσεις οδών & Κοινοχρήστων χώρων Κρυφοβού & Σερβιανών

2. Επικύρωση ή μη Ι πρακτικού του έργου: Αποπεράτωση δημοτικού δρόμου Τ.Κ Πλατανίων

3. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Οικον. έτους 2019

4. Ορισμός επιτροπής δημοπρασιών του άρθρου του 270/1981

5. Ορισμός δικηγόρου αγωγή Υπαλλήλων του Δήμου δικάσιμος 25-10-2019 (Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων)

6. Ορισμός δικηγόρου αγωγή Υπαλλήλων του Δήμου δικάσιμος 25-10-2019 (Διοικητικό Πρωτοδικείο) ημερομηνία κατάθεσης 5-3-2019

7. Επικύρωση απόφασης 196/ 2019 Δημάρχου Μεταφορά πόσιμου νερού στις δεξαμενές ύδρευσης Δ.Ε Αγίου Δημητρίου και Σελλών

8. Ψήφιση πιστώσεων προικοδότηση κοριτσιών 2018 κληρ. Τζώρτζη

9. Έγκριση της αριθμ. 40/2019 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης ου Δήμου Δωδώνης με θέμα « ΄Εγκριση έκθεσης διαχειριστικού ελέγχου για το οικονομικό έτος 2018».

10. Έγκριση της αριθμ. 41/2019 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δωδώνης με θέμα: « Έγκριση ισολογισμού 2018 - απολογισμού 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δωδώνης».

11. Εισηγητική πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

12. Εισηγητική πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρηση

13. Έγκριση της αριθμ. 48/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δωδώνης με θέμα: «2η αναμόρφωση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δωδώνης για το έτος 2019

14. Έγκριση της αριθμ. 55/2019 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Δωδώνης για το έτος 2019
15. «΄Εγκριση της υπ΄αριθμ. 11/20-6-2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Δωδώνης με θέμα : «Αποδοχή χορηγίας και αναμόρφωση προϋπολογισμού

16. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 14/20-6-2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Δωδώνης με θέμα : «Αποδοχή χορηγίας και αναμόρφωση προϋπολογισμού

17. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 16/20-6-2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Δωδώνης με θέμα : « αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019

18. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 20/05-9-2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Δωδώνης με θέμα : « αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019

19. Καθορισμός ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών .


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ