Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019 11:36

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 27-02-2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 27ην του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
1. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωση κοιν. έκτασης 4 στρεμμάτων στη θέση «Tζούλα» Τ.Κ Μελιγγών
2. ΄Εγκριση πρακτικού ΙΙ του έργου: Συντήρηση - Βελτίωση Δημοτικών δρόμων Τ.Κ Δερβιζιάνων- Αλεποχωρίου Μπότσαρη- Πλαιοχωρίου Μπότσαρη»
3. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 2.000 τ,μ στην Τ.Κ. Μουσιωτίτσας για κατασκευή πρόχειρου καταλύματος ζώων (αιγοπρόβατα)
4. Ορισμός μελών για την ετήσια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών έργων, μελετών και συναφών επιστημονικών υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης για τους οποίους δεν απαιτείται συγκρότηση επιτροπής μέσω του ΜΗΜΕΔ
5. Ορισμός δικηγόρου αγωγή Μοσχανδρέου (ΗΧ1 Δημοπρασιών) κατά Δήμου δικάσιμος 5-3-2019
6. Ορισμό δικηγόρου ( Ασφαλιστικά μέτρα κατά Μπουκουβάλα Γεωργίου του Ιωάννη Κρυφοβού
7. Ορισμός δικηγόρου (καταπάτηση κοιν. έκτασης Τ.Κ Πεστών)
8. Ορισμός δικηγόρου (σύνταξη γνωμοδότησης για παραχώρηση ακινήτων )
9. Ορισμός δικηγόρου( παραπομπή στο Δ.Σ) Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Δ του
Ν.4270/2014 όπως ισχύει.
10. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την προμήθεια Μηχανημάτων Έργου, οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Δωδώνης 263.800,00€
11. Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια σκυροδέματος" Δ.Ε Σελλών 69.990,56€
12. Ανάκληση της αριθμ. 7/209 προηγούμενης απόφασής μας
13. Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Οικον. έτους 2019
14. Αποδοχή έγγραφου της αναδόχου εταιρείας του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ» για προσαρμογή της μελέτης στα Νέα πρότυπα ασφαλείας
15. Σύνταξη προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 κληροδοτήματος Νικ. Δημήτρη
16. Σύνταξη προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 κληροδοτήματος Τζώρτζη

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech