Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018 05:38

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 15-05-2018

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15ην του μηνός Μαΐου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87
1. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης , σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ 2γ του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για το έργο: Κατασκευή συρματοκιβωτίων στο Κουκλέσι Ιωαννίνων 24.500,00€ K.A 30-7326.050 ΣΑΕΠ 530ΣΑΕΠ 530
2. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης , σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ 2γ του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για το έργο: Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης της Τ.Κ. Πεστών" 24.500,00€ K.A 30-7323.230 ΣΑΕΠ 530
3. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: Τοποθέτηση στέγης και εργασίες συντήρησης Δημοτικού καταστήματος, λοιπών Δημ. Κτιρίων και ημοτικού Σχολείου Τ.Κ Κοπάνης» 32.400,00€ Κ.Α 30- 7311.004 χρημ( 14.200,00€ ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε + 7.200,00€ ΣΑΤΑ 2018+ 11.000,00€ από τακτικά –μισθώματα)
4. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση- αποκατάσταση- φωτισμοί Δημ. Οδών και κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ Μελιγγών» Κ.Α 20-7325.020 χρημ 73.900,00€ ( 42.200,00€ ΣΑΤΑ Π.Ο.Ε + 12.000,00€ ΣΑΤΑ 2018+ 5.800,00€ από τακτικά –μισθώματα + 13.900,00€
ΣΑΕΠ 055 93/2018 Δ.Σ)
5. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: Αποπεράτωση  σχολικού κτιρίου Τ.Δ. Σενίκου 43.000,00€ Κ.Α 15-7311.004 χρημ.ΣΑΕΠ 530
6. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: Αποπεράτωση σχολικού κτιρίου Τ.Δ. Σενίκου 43.000,00€ Κ.Α 15-7311.004 χρημ.ΣΑΕΠ 530
7. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ Τερόβου 54.000,00€+20.400,00=74.400,00 Κ.Α 30-7323.053
8. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης πλατεία Τ.Κ Κοπάνης για την διενέργεια παραδοσιακού πανηγυριού
9. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης Κοιν Καταστήματος Τ.Κ Λίππας
10. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 Ν.3979/2011) και συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών»
11. Ορισμός δικαστικού Επιμελητή (Μπεράτη εγγυήτρια Τζιουβήλα στο Κ 11 κατάστημα Νικ. Δημήτρη)
12. Ψήφιση πιστώσεων