Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017 09:10

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 28-12-2017

     Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 28ην του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12,30 µ.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87

1. Επικύρωση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκµίσθωση κοιν. έκτασης 3.397,90 τ.µ στην θέση «Σπιτοτόπι» Τ.Κ Αλεποχωρίου Μπότσαρη για κτηνοτροφική εγκατάσταση

2. Ορισµός δικηγόρου (αίτηση ακύρωση στο ΣΤΕ κατά της Υπουργικής απόφασης για αποκλεισµό των δηµοτών του ∆ήµου µας από ην ελεύθερη πρόσβαση στα διόδια Τύριας)

3. Ορισµός δικηγόρου (ακύρωση της 220/2017 απόφασης ∆.Σ

4. Επικύρωση της υπ΄αριθµ. 216 /2017 απόφασης ∆ηµάρχου

5. Επικύρωση της υπ΄αριθµ. 218 /2017 απόφασης ∆ηµάρχου

6. Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής για την Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ∆ήµου οικον. έτους 2017 (έργο τοιχίο Αβγού- τοιχίο ∆ωδώνης)

7. Κατάρτιση ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης του ∆ήµου οικον. έτους 2018

8. Σύνταξη προϋπολογισµού οικον. έτους 2018

9. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση µικρών έργων- εργασιών τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου

10. Ψήφιση πιστώσεων