• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Ανακοινώσεις
  • Νέα - Δελτία Τύπου
  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για το έργο : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΑΣ ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ Τ.Κ. ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ»
Παρασκευή, 08 Νοεμβρίου 2019 06:45

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για το έργο : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΑΣ ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ Τ.Κ. ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ» Κύριο

Ο Δήμος Δωδώνης, κατ’ εφαρμογή :

1) Της περ. (αα) παρ. 8β του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 ,

2) Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β΄)

 

Θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr , για την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) της περ. (αα) παρ. 8β  του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, διαγωνισμού έργου.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά στην επιλογή τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών

και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΑΣ ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ

ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ Τ.Κ. ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑΣ»

, Προϋπολογισμού    710.000,00 Ευρώ (Το έργο δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.)

Το έργο χρηματοδοτείται από το  Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι  και πόρους του Δήμου Δωδώνης.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον K.A. 63-7312.001 του προϋπολογισμού Δήμου Δωδώνης

Το έργο στην αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Κάτω Μουσιωτίτσας και Νέας Μουσιωτίτσας Τ.Κ Μουσιωτίτσας.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που  είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 Απόφασης , η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜηΜΕΔ, με την αριθ. 200/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωδώνης, είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :

 

Ευαγγελία Ζητούνη Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Ευγενία Γεωργαλή Γεωτεχνικός ΠΕ

 

Με αναπληρωτές τους:

 

Χαράλαμπος Ρουσόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Αγγελική Δογορίτη  Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ

 

Έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της

επιτροπής διαγωνισμού του έργου.

 

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την  ΔΕΥΤΕΡΑ 11-11-2019 και ώρα 10:00 π.μ.

μέσω της ιστοσελίδας : www.mimed.ggde.gr

 

Η παρούσα ανακοίνωση , σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και

Μεταφορών , θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες :

α). του Δήμου :  www.dodoni.gr 

β). του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών : www.ggde.gr

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                       Ο Αν/της Προϊστάμενος  Τμήματος

                                                                                       Τεχνικών Υπηρεσιών Υπηρεσιών

                                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                    Γιώργος Ναούμ                                

                                                                                           Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

 

 

 

Ε.Δ. :

Φ. Έργου    

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 08 Νοεμβρίου 2019 07:19

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech