Δήμος Δωδώνης

Δημος Δωδωνης
Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018 11:14

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 23-01-2018

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την
23ην του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
     1. ΄Εγκριση πρακτικού ΙΙI - κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του ήμου, οικον. έτους 2018

Παρασκευή, 05 Ιανουαρίου 2018 17:35

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής στις 09-01-2018


     Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 9ην του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2018 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10,30 π.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87 1. Έγκριση πρακτικού Ι διενέργειας διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών του ∆ήµου, οικον. έτους 2018 και ορισµός ηµεροµηνία ανοίγµατος Οικονοµικής προσφοράς. 2. Επικύρωση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκµίσθωση κοιν. καταστήµατος Τ.Κ Επισκοπικού

     Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 28ην του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12,30 µ.µ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87

1. Επικύρωση πρακτικών δηµοπρασίας για την εκµίσθωση κοιν. έκτασης 3.397,90 τ.µ στην θέση «Σπιτοτόπι» Τ.Κ Αλεποχωρίου Μπότσαρη για κτηνοτροφική εγκατάσταση

2. Ορισµός δικηγόρου (αίτηση ακύρωση στο ΣΤΕ κατά της Υπουργικής απόφασης για αποκλεισµό των δηµοτών του ∆ήµου µας από ην ελεύθερη πρόσβαση στα διόδια Τύριας)

3. Ορισµός δικηγόρου (ακύρωση της 220/2017 απόφασης ∆.Σ

4. Επικύρωση της υπ΄αριθµ. 216 /2017 απόφασης ∆ηµάρχου

5. Επικύρωση της υπ΄αριθµ. 218 /2017 απόφασης ∆ηµάρχου

6. Εισήγηση Οικονοµικής Επιτροπής για την Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ∆ήµου οικον. έτους 2017 (έργο τοιχίο Αβγού- τοιχίο ∆ωδώνης)

7. Κατάρτιση ολοκληρωµένου πλαισίου δράσης του ∆ήµου οικον. έτους 2018

8. Σύνταξη προϋπολογισµού οικον. έτους 2018

9. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση µικρών έργων- εργασιών τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου

10. Ψήφιση πιστώσεων

Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017 13:25

Πρόσκληση ειδικής συνεδρίασης στις 28-12-2017

Έχοντας υπόψη  τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 266  του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.6 του Ν. 4172/2013 σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών) την 28  ην     του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη     και ώρα 20.30       για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα  της ημερήσιας  διάταξης που  ακολουθεί

Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017 13:24

Πρόσκληση για Δ.Σ. στις 28-12-2017

     Έχοντας υπόψη  τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου( Αγία Κυριακή Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αθηνών) την  28ην  του μηνός  Δεκεμβρίου  του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος   Πέμπτη και ώρα 19.30  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας  διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.   

Ο Δήμαρχος Δωδώνης Ν. Ιωαννίνων προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Συντονισμός του έργου «INT-HERIT» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACTIIIμε βάση την πιο οικονομικά συμφέρουσα προσφορά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναλύονται ακολούθως, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACTIII. Η υπηρεσία έχει προϋπολογισμό δαπάνης 6.854,84 χωρίς ΦΠΑ ή 8.500,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδοτείται από το εν λόγω πρόγραμμα και θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως τον Ιούνιο 2019.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των δράσεων του δικτύου «INT-HERIT»  το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACTIIIπροβλέπεται η υπηρεσία ¨Συντονισμός του έργου «INT-HERIT» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACTIII¨ για κάθε εταίρο του Προγράμματος. 

Βασικές αρμοδιότητες του συντονιστή:

 • Σύνταξη αναφορών προόδου
 • Διαχείριση των εργασιών που σχετίζονται με το Synergie
 • Προετοιμασία των παραδοτέων που απαιτούνται στο πλαίσιο των έργων και καθορίζονται στα εγκεκριμένα έγγραφα του έργου ή υποδεικνύονται από τον LeadPartner για τη διευκόλυνση της υλοποίησης του έργου σε διακρατικό επίπεδο
 • Συμμετοχή στις διακρατικές και λοιπές συναντήσεις του δικτύου, εφόσον αυτό απαιτηθεί

Τα παραδοτέα θα είναι στην αγγλική γλώσσα.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Πιστοποιημένη άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Εμπειρία σε Ευρωπαϊκά προγράμματα πολιτισμικού χαρακτήρα
 • Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Υψηλές δεξιότητες project management
 • Ικανότητα αλληλεπίδρασης και συνεργασίας με τα μέλη της ομάδας

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να συνοδεύεται από τεκμηρίωση όλων των παραπάνω (πτυχία, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, πιστοποιητικά, κ.α.).

Το διάστημα παροχής των υπηρεσιών του ¨Συντονιστή του έργου «INT-HERIT» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACTIII¨, ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως και τον Ιούνιο του 2019, οπότε και ολοκληρώνεται το έργο.

Η δαπάνη πληρωμής της υπηρεσίας είναι εξασφαλισμένη από το έργο «INT-HERIT» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACTIII.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που  πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις  για  την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας.

               

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ

                

Ο Δήμαρχος Δωδώνης Ν. Ιωαννίνων προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Επικοινωνία από εξωτερικό εμπειρογνώμονα» με βάση την πιο οικονομικά συμφέρουσα προσφορά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναλύονται ακολούθως, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACTIII.

Η υπηρεσία έχει προϋπολογισμό δαπάνης 6.451,61€ χωρίς ΦΠΑ ή 8.000,00€ με Φ.Π.Α., χρηματοδοτείται από το εν λόγω πρόγραμμα και θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως τον Ιούνιο 2019.

Συγκεκριμένα, μεταξύ των δράσεων του δικτύου «INT-HERIT»  το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACTIIIπροβλέπονται δράσεις επικοινωνίας καθώς το δίκτυο θα πρέπει να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια των δράσεων του.

Βασικά παραδοτέα :

 • Διοργάνωση μιας τελικής ανοιχτής εκδήλωσης προκειμένου να προωθηθούν τα αποτελέσματα του έργου.
 • Τακτικές ενημερώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Youtube, Facebook, Twitter).
 • Παραγωγή και διανομή του υλικού επικοινωνίας (φυλλάδια & διαφημιστικό υλικό)  που σχετίζεται με τις δράσεις του δικτύου (σχεδιασμός, εκτύπωση, διανομή). Τα φυλλάδια (2000τεμ) θα πρέπει να είναι στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα και να διανεμηθούν σε τοπικό επίπεδο.
 • 1 MicroVideoκατά τη διάρκεια της διακρατικής συνάντησης στο Δ.Δωδώνης.
 •  20 Δελτία Τύπου από τις συναντήσεις ULG και τις δράσεις του προγράμματος.

Μέρος των παραδοτέων θα ζητηθεί και στην Αγγλική γλώσσα.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πιστοποιημένη άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα αλληλεπίδρασης και συνεργασίας με το UrbactLocalGroup (ULG)
 • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να συνοδεύεται από τεκμηρίωση όλων των παραπάνω (πτυχία, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, πιστοποιητικά, κ.α.).

Το διάστημα παροχής της υπηρεσίας «Επικοινωνία από Εξωτερικό Εμπειρογνώμονα»  στα πλαίσια του έργου «INT-HERIT» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACTIII, ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως και τον Ιούνιο του 2019, οπότε και ολοκληρώνεται το έργο.

Η δαπάνη πληρωμής της υπηρεσίας είναι εξασφαλισμένη από το έργο «INT-HERIT»το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACTIII.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που  πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις  για  την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας.

               

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ

                                                                                                              

Έχοντας υπόψη μας τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δωδώνης, η οποία θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης (17ο Χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών)  την 27ην   του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη       και ώρα 12.00   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας  διάταξης που συνημμένα ακολουθεί.

                                           ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Γνωμοδότηση   για το τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Δωδώνης οικον. έτους 2018.
 2. Γνωμοδότηση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού Δήμου Δωδώνης οικον. έτους 2018
 3. Γνωμοδότηση για το ετήσιο πρόγραμμα δράσης Δήμου Δωδώνης  οικον. έτους 2018.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση θα επαναληφθεί σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (28-12-2017) και ώρα 11 π.μ οπότε και θεωρείται ότι υφίσταται απαρτία.                                 

     Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την
8ην του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11,00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87)
1. Ορισμός δικηγόρου (ανώνυμη καταγγελία).
2. Εξέταση αίτησης Κίτσιου Ελενίτσας εκμίσθωση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ Επισκοπικού.
3. Καθορισμός όρων δημοπρασία εκμίσθωση κοιν. έκτασης 3.397,90 τ.μ στην θέση «Σπιτοτόπι» Τ.Κ Αλεποχωρίου Μπότσαρη για
κτηνοτροφική εγκατάσταση στη κ. Δήμητρα Παππά του Θωμά.
4. Ανάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την εκτέλεση μικρών έργων- εργασιών τεχνικού προγράμματος του Δήμου.

Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017 09:48

Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 20-11-2017

     Καλείστε να προσέλθετε στη δηµόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα την 20ην     του µηνός  Νοεµβρίου  του έτους 2017 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11,00 π.µ  για  τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87

Σελίδα 1 από 15

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαύγεια MileSTONES logo medium 300x300
Περιφέρεια Ηπείρου ΚΕΠ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Βρείτε μας...

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 45500 Ιωάννινα
Τηλ: 2654360100 - Fax: 2654360120