• Αρχική
Δευτέρα, 09 Οκτωβρίου 2017 06:24

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας «Συντονισμός Τοπικής Ομάδας URBACT (ULG)» στο πλαίσιο του έργου «INTHERIT» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III

     Ο Δήμαρχος Δωδώνης Ν. Ιωαννίνων προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Συντονισμός Τοπικής Ομάδας URBACT (ULG)» με βάση την πιο οικονομικά συμφέρουσα προσφορά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναλύονται ακολούθως, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III. Η υπηρεσία έχει προϋπολογισμό δαπάνης 8.064,48 χωρίς ΦΠΑ ή 9.995,95 € με Φ.Π.Α., χρηματοδοτείται από το εν λόγω πρόγραμμα και θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως τον Ιούνιο 2019. Συγκεκριμένα, μεταξύ των δράσεων του δικτύου «INT-HERIT» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III προβλέπεται η δημιουργία μίας Τοπικής Ομάδας URBACT (Urbact Local Group – ULG) για κάθε εταίρο που συμμετέχει στο δίκτυο. Η ομάδα αυτή θα αποτελείται από διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη και θα απαντά στα προβλήματα και τις τοπικές προκλήσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

     Βασικές αρμοδιότητες του συντονιστή:  Οργάνωση των συσκέψεων της τοπικής ομάδας δράσης (ULG): ενημέρωση των ενδιαφερομένων και συμμετεχόντων στην ULG σχετικά με τους στόχους του προγράμματος, διοργάνωση, διαχείριση και παρακολούθηση των συσκέψεων  Καταγραφή αποτελεσμάτων της κάθε συνάντησης  Συμμετοχή στις διακρατικές συναντήσεις του δικτύου, εφόσον αυτό απαιτηθεί  Συνεργασία με τον Lead Partner και τους Lead Expert και Adhoc Expert του δικτύου  Προετοιμασία των παραδοτέων που απαιτούνται στο πλαίσιο των έργων και καθορίζονται στα εγκεκριμένα έγγραφα του έργου


 Προετοιμασία εκθέσεων και παραδοτέων θα υποδεικνύονται από τον Lead Partner για τη διευκόλυνση της υλοποίησης του έργου σε διακρατικό επίπεδο  Προβολή του έργου σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητες του προγράμματος και τις κατευθύνσεις του Lead Partner και του Lead Expert

Απαραίτητα προσόντα:  Πτυχίο ΑΕΙ  Πιστοποιημένη άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας  Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ  Πενταετής εμπειρία στον τομέα του ευρωπαϊκού σχεδιασμού με αποδεδειγμένη συμμετοχή τουλάχιστον σε 5 ολοκληρωμένα έργα εδαφικής συνεργασίας που να καλύπτουν αθροιστικά υπηρεσίες συντονισμού, διαχείρισης έργου, προβολής και μελετών  Ειδική εμπειρία στο Πρόγραμμα μέσω της συμμετοχής σε τουλάχιστον ένα έργο του Urbact  Ειδική εμπειρία σε δράσεις δημιουργικής βιομηχανίας σε διακρατικό επίπεδο  Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες  Υψηλές δεξιότητες project management  Ικανότητα αλληλεπίδρασης και συνεργασίας με τα μέλη της ομάδας

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να συνοδεύεται από τεκμηρίωση όλων των παραπάνω (πτυχία, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, πιστοποιητικά, κ.α.).

Το διάστημα παροχής των υπηρεσιών του Συντονιστή της Τοπικής Ομάδας URBACT, ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως και τον Ιούνιο του 2019, οπότε και ολοκληρώνεται το έργο.

Η δαπάνη πληρωμής της υπηρεσίας είναι εξασφαλισμένη από το έργο «INT-HERIT» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας.

Χρήσιμες Συνδέσεις

Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Διαύγεια
Περιφέρεια Ηπείρου
ΚΕΠ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
MileSTONES
INT HERIT
Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων
Δωδώνη το μαντείο των ήχων
Δίκτυο Πόλεων
Βιώσιμη Πόλη
Λεξικό Ιδίωμα
Νάϊος Δρόμος

Copyright © 2018 Δήμος Δωδώνης
Designed by PlanTech